Regulamin przewozów (linie bezpłatne)

Przepisy porządkowe w komunikacji

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” Spółka z o.o. informuje, iż z dniem 01.01.2018 roku ulegają zmianie przepisy porządkowe

Rozdział 1.

Przepisy ogólne obowiązujące na liniach odpłatnych i bezpłatnych w komunikacji miejskiej
§ 1.     
Do przestrzegania przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej w Kórniku  zobowiązani są pasażerowie (podróżni), obsługa pojazdów, personel nadzoru ruchu  i kontrolerzy dokumentów przewozu osób i bagażu.
§ 2.
1. Żądania i wskazówki obsługi pojazdu oraz personelu nadzoru ruchu powinny być  kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.
2. Obsługa pojazdu obowiązana jest w czasie wypełnienia obowiązków służbowych nosić lub  umieszczać w pojeździe na widocznym miejscu identyfikator (numer służbowy) i okazać go pasażerom na żądanie.
§ 3.
Pojazdy eksploatowane w komunikacji miejskiej winny być oznaczone: logo przewoźnika tj. Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "KOMBUS" spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością;  indywidualnym numerem kierowcy w kabinie prowadzącego pojazd;  w przypadku pojazdów wyposażonych w monitoring - piktogramami o tym informującymi; w przypadku pojazdów dostosowanych do przewożenia rowerów -  piktogramem o tym informującym, znajdującym się najbliżej miejsca wyznaczonego do przewożenia roweru; informacją - w widocznym miejscu - o komunikacji płatnej albo bezpłatnej.
§ 4.
1. Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z nich dozwolone jest wyłącznie na  wyznaczonych przystankach.
2. Pasażerowie zamierzający wysiąść na przystanku obowiązani są uprzedzić o tym  prowadzącego pojazd za pomocą przycisku sygnalizacyjnego.
§ 5.
Pasażer, który zajmuje miejsce przeznaczone dla inwalidy lub osoby z dzieckiem na ręku, obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca w razie zgłoszenia chęci zajęcia go przez osobę dla której to miejsce jest przeznaczone.

§ 6.
1. Pasażerowi nie wolno zabranego ze sobą bagażu ręcznego, przedmiotów oraz zwierząt umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
2. Przewożony bagaż nie może zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, przeszkadzać współpasażerom oraz narażać ich na niewygody.
3. Pasażer zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad przewożonym bagażem i zwierzętami.
4. Przewóz rowerów możliwy jest tylko w pojazdach odpowiednio oznakowanych piktogramem umieszczonym przy drzwiach wejściowych, w miejscu oznakowanym i wyposażonym w zabezpieczenie do przewozu roweru, z zastrzeżeniem, że o przewozie roweru ostatecznie decyduje kierowca autobusu - mając na uwadze ilość przewożonych w  pojeździe pasażerów. Pasażer przewożący rower ma obowiązek umocować go w  sposób zapewniający bezpieczną jazdę.
5. Rzeczy wniesione do autobusu przez pasażera, w tym również rowery i wózki dziecięce należy przewozić w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, niestwarzający możliwości wyrządzenia szkody, nieprzeszkadzający współpasażerom  i nienarażający ich na niewygody z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Pasażerowie przewożący wózki dziecięce są ponadto zobowiązani ustawić wózki w taki sposób aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla przewożonych w nich dzieci i innych pasażerów. Wózki dziecięce muszą być unieruchomione oraz ustawione równolegle i tyłem  do kierunki jazdy.
7. Pasażer ma obowiązek wsiadania do autobusu tylko i wyłącznie przednimi drzwiami.
8. Każdy pasażer zobowiązany jest do posiadania biletu uprawniającego do przejazdu.
§ 7.
W pojeździe zabrania się:
     - palenia tytoniu
     - otwierania drzwi podczas jazdy,
     - przebywania w promieniu pracy skrzydeł drzwi w czasie ich uruchamiania,
     - przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi sterowanych fotokomórką w sposób  uniemożliwiający ich zamknięcie,
     - zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu,
     - niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,
     - zakłócania spokoju w pojeździe,
     - przewożenia bagażu w sposób utrudniający podróż innym pasażerom,
     - spożywania posiłków i napojów w tym szczególnie alkoholowych,
     - rozmowy z kierowcą podczas jazdy.
§ 8.
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
     - jazdą pasażera bez trzymania się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy,
     - przebywania na łyżworolkach lub wrotkach,
     - przebywania na stopniach podczas jazdy i opierania się o drzwi podczas jazdy.
          
Rozdział 2.
Bilety na odpłatnych liniach autobusowych w komunikacji miejskiej

§ 9.
1. Pasażer mający prawo do korzystania z przejazdów bezpłatnych lub ulgowych obowiązany jest do posiadania i okazywania na żądanie osób uprawnionych dokumentów uprawniających go do korzystania z tych świadczeń.
2. Pasażer jest zobowiązany umożliwić kontrolerowi szczegółowe obejrzenie biletu.
3. Pasażer ma prawo żądać od kontrolera, aby ten umożliwił mu spisanie jego numeru identyfikacyjnego.

Bilety jednorazowe
§ 10.
1. Pasażer zobowiązany jest zaopatrzyć się w bilety jednorazowe u kierowcy.
2. Bilety zakupione u innych przewoźników lub w innych miastach na liniach komunikacji miejskiej w Kórniku są nieważne.
3. Nie dopuszcza się sumowania biletów o różnych oznaczeniach i o innych nominałach niż  obowiązujące na danym odcinku przejazdu.
4. W przypadku awarii autobusu zawinionej przez przewoźnika bilet zachowuje ważność na przejazd następnym autobusem po tej samej trasie.
5. Cena biletu na kursach nocnych dla wszystkich pasażerów wynosi 100% biletu jednorazowego obowiązującego na danej trasie.
6. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera braku biletu, pasażer zobowiązany jest do wykupienia takiego biletu niezwłocznie u kierowcy.

Bilety miesięczne
§ 11.
1. Pasażerowie posługujący się biletami miesięcznymi obowiązani są do posiadania ich w czasie jazdy i okazywania na żądanie kontroli biletowej oraz posiadać dokument stwierdzający ich uprawnienia.
2. Legitymacja do biletu miesięcznego musi zawierać: zdjęcie, adres zamieszkania, podpis osoby legitymującej się posiadaną legitymacją, trasę i okrągłą pieczątkę firmy przewozowej.
3. Legitymacja wypełniona nieprawidłowo lub niekompletnie (tj. z niezachowaniem zasad określonych w ust. 1 i ust 2.) jest nieważna.
4. W momencie wyrabiania legitymacji do biletu miesięcznego należy określić jaką legitymację wyrabiamy (legitymacja normalna N, legitymacja ulgowa U).
5. Bilety i legitymacje, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są sfałszowane, nieczytelne, zniszczone lub nieważne podlegają zatrzymaniu przez kontrolera za pokwitowaniem.
6. Prawo zakupu biletu miesięcznego normalnego ma każdy pasażer korzystający z usług przewoźnika komunikacji miejskiej w Kórniku.
7. Bilet miesięczny ulgowy ma prawo zakupu każdy pasażer uprawniony do ulgi korzystający z usług przewoźnika komunikacji miejskiej w Kórniku.

Bilety okresowe
§ 12.
1. Bilety okresowe, rodzinne, weekendowe i grupowe wprowadzane są przez przewoźnika do sprzedaży w przypadku, gdy na takie bilety będzie zapotrzebowanie ze strony podróżnych.
2. O wprowadzeniu do sprzedaży biletów okresowych przewoźnik informuje podróżnych poprzez ogłoszenia w autobusach miejskich i punktach sprzedaży biletów.
Bilety miesięczne w jedną stronę
§ 13.

1. Przy zakupie biletu miesięcznego w jedną stronę należy określić na jaką trasę bilet będzie zakupiony.
2. Przy zakupie biletu miesięcznego w jedną stronę należy wyrobić odrębną legitymację.
3. Cena biletu wynosi 1 ceny biletu normalnego odpowiadającego danej trasie.

Rozdział 3.
Kontrola biletów

§ 14.
1. Uprawnieni do kontroli biletów są kontrolerzy firmy wyznaczonej przez przewoźnika, posiadający identyfikator wraz ze zdjęciem kontrolera,   
    numerem i nazwą jednostki kontrolującej umieszczonym w widocznym miejscu.
2. Do przeprowadzania kontroli uprawnieni są również kierowcy prowadzący autobus oraz osoby legitymujące się stosownym dokumentem  
    (legitymacją kontrolera) wystawionym i podpisanym przez przewoźnika.
3. W sprawach spornych pasażer ma prawo odwoływać się od decyzji kontrolera do firmy  kontrolującej.
4. Reklamacje dotyczące pracy kontrolerów przyjmowane są w siedzibie przewoźnika, we wszystkie dni robocze w godz. 7:00 – 15:00.
5. Pasażer nie posiadający ważnego biletu na przejazd ma obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości ustalonej przez Radę Miasta i Gminy Kórnik.
6. Kontroler za pobraną opłatę karną wręcza pokwitowanie z wyszczególnieniem daty, godziny, numeru linii i własnego numeru służbowego.
7. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty dodatkowej kontroler ma prawo żądać od  pasażera okazania wiarygodnego dokumentu ze zdjęciem.
8. Kontrolerzy zobowiązani są do udzielania pasażerom wszelkich informacji dotyczących  taryfy opłat, rodzaju stosowanych biletów, przebiegu linii komunikacyjnych i wysokości opłat karnych.
Rozdział 4.
Pozostałe przepisy porządkowe obowiązujące na liniach odpłatnych i bezpłatnych w komunikacji miejskiej

§ 15.
Skargi i wnioski dotyczące realizacji rozkładu jazdy, pracy kierowców oraz kontroli biletowej można składać w siedzibie przewoźnika.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik  Adam Lewandowski
Załącznik nr 3  do uchwały nr XLI /540/2017  Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada 2017 r.
adres dzielnica osiedle miejscowość opis godziny otwarcia rodzaj płatność bilet BM