Ulgi i zwolnienia

Katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz wymiar ulg określany jest przez prawo lokalne – uchwałę Rady Miasta Poznania. Niektóre grupy osób są uprawnione do przejazdów ulgowych na mocy ustaw szczególnych.

W Poznaniu obowiązują dwa wymiary uprawnień – ulga 50 proc. i prawo do przejazdów bezpłatnych. Do dyspozycji pasażerów są też bilety specjalne, takie jak m.in. Bilet Metropolitalny lub Bilet Semestralny, z których można korzystać po spełnieniu określonych warunków. Wykaz uprawnionych do ulg, opis dokumentów poświadczających uprawnienia do przejazdów ulgowych oraz opis warunków umożliwiających korzystanie z poszczególnych typów biletów specjalnych jest przedstawiony w poniższej tabeli.

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań obowiązujące od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. 

Uwaga! Pod poniższą tabelą znajduje się informacja o uprawnieniach do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym, które będą obowiązywały od 1 października 2020r.

Przejazdy bezpłatne

Lp.

Osoby uprawnione

Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

     

1

Dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 26. roku życia

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub jeden z niżej wymienionych dokumentów:

a) ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

b) ważna legitymacja wydana przez szkoły i placówki specjalne,

c) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wraz z ważną legitymacją szkolną albo studencką

2

Opiekunowie osób wymienionych w pkt. 1 ppkt. a oraz b, w czasie podróży z tymi osobami

 

3

Opiekunowie dzieci wymienionych w pkt. 1 ppkt. a oraz b

na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez ZTM w Poznaniu uprawniającej do przejazdów  bez dziecka na trasie miejsce zamieszkania-szkoła (albo inna placówka specjalna) znajdująca się na terenie Poznania  lub jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - miejsce zamieszkania, wystawionej na podstawie legitymacji dziecka, zaświadczenia ze szkoły (w przypadku innego miejsca nauki niż adres szkoły) i dowodu tożsamości opiekuna

4

Osoby niepełnosprawne

na podstawie imiennej karty PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub po okazaniu jednego z niżej wymienionych dokumentów:

a) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

- całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,

- niezdolność do samodzielnej egzystencji,

- znaczny stopień niepełnosprawności,

- I grupę inwalidztwa,

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości,

b) ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

- całkowitą niezdolność do pracy,

- umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- II grupę inwalidztwa,

wydane z powodu choroby narządu wzroku przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz  z ważnym dowodem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu jednego z wyżej wymienionych dokumentów

5

Opiekunowie osób wymienionych w pkt. 4
w czasie podróży z tymi osobami

 

6

Funkcjonariusze policji

ważna legitymacja funkcjonariusza

7

Umundurowani funkcjonariusze żandarmerii wojskowej

 

8

Umundurowani funkcjonariusze straży miejskiej/gminnej

w czasie pełnienia służby na terenie swoich jednostek samorządu terytorialnego, objętych porozumieniami międzygminnymi

9

Osoby, które ukończyły 70 lat

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub

- ważny dokument tożsamości potwierdzający wiek.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek

10

Dzieci do 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia

oświadczenie rodzica lub opiekuna

11

Kombatanci Poznańskiego Czerwca 1956 r.

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 - imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu,

- ważna legitymacja wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, z wpisem potwierdzającym udział w zbrojnym wystąpieniu o wolność i suwerenność Polski w Poznaniu w czerwcu 1956 roku (Poznański Czerwiec 1956)

Informacja na karcie PEKA jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji

12

Honorowi Obywatele Miasta Poznania

 

zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Rady Miasta Poznania

13

Honorowi Obywatele jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi

zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ danego miasta lub gminy

14

Osoby w Europejskim Dniu bez Samochodu tj. 22 września, lub w piątek poprzedzający  bezpośrednio 22 września, jeżeli 22 września przypada w danym roku kalendarzowym w sobotę lub niedzielę

jedna osoba na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu

15

Wolontariusze organizacji pożytku publicznego, które prowadzą ogólnopolskie publiczne zbiórki pieniędzy na cele charytatywne, zgodnie z pozwoleniem wydanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

na podstawie identyfikatora wolontariusza  z hologramem ZTM Poznań

Zwolnienie przysługuje  organizacji na jeden dzień w roku kalendarzowym  pod warunkiem złożenia w siedzibie ZTM Poznań na 14 dni przed terminem zbiórki wniosku o wydanie hologramów na identyfikatory. Wniosek musi zawierać  nazwę organizatora zbiórki, termin jej przeprowadzenia oraz liczbę wolontariuszy wraz z załączonym wzorem identyfikatora wolontariusza i kopią pozwolenia na zbiórkę wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

16

Laureaci konkursów organizowanych przez Prezydenta Miasta Poznania lub Radę Miasta Poznania bądź pod ich patronatem, w których jako nagrodę przewidziano uprawnienie do bezpłatnych przejazdów

 

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o uprawnieniu

Okres ważności uprawnienia podany jest przez organizatora konkursu, jednak nie może przekraczać 366 dni. Datę rozpoczęcia ważności uprawnienia, przypadającą w okresie do 366 dni od rozstrzygnięcia konkursu, wybiera laureat.

Uprawnienie przysługuje na podstawie imiennej karty PEKA z zapisaną na niej informacją o uprawnieniu

17

Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, stale przebywające na terenie Poznania, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 25. rok życia

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o uprawnieniu

Informacja zapisywana jest na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM na podstawie okazanego poświadczenia wydanego przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

18

Kierowcy pojazdów samochodowych korzystający z parkingów Parkuj i Jedź (Park & Ride) w godzinach korzystania z parkingu, jednak nie dłużej niż do 24 godzin od momentu pozostawienia pojazdu na parkingu

Szczegółowe zasady dotyczące wysokości opłat i sposobu ich uiszczania reguluje odrębna uchwała Rady Miasta Poznania

na podstawie biletu parkingowego oraz ważnego dowodu rejestracyjnego

Przez parking Park&Ride rozumie się zorganizowany przez Miasto Poznań parking umożliwiający odpłatne pozostawienie pojazdów samochodowych i bezpłatne kontynuowanie podróży lokalnym transportem zbiorowym

19

Osoby posiadające status: „działacza opozycji antykomunistycznej”, „osoby represjonowanej z powodów politycznych” lub „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”

 

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ze stosownym zapisem potwierdzającym status osoby jako: „działacza opozycji antykomunistycznej” albo „osoby represjonowanej z powodów politycznych” albo „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klienta po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji

20

Osoby, korzystające ze środków lokalnego transportu zbiorowego w okresie 21 godzin, poczynając od godz. 03.00  do godz. 24.00, po dniu, w którym doszło do przekroczenia poziomu  informowania dla dobowych stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10 100 mikrogramów/m3 dla którejkolwiek ze stacji monitoringu państwowego zlokalizowanych na terenie Poznania (dla wartości nie zwalidowanej, jednakże przy wykluczeniu stanu awaryjnego), a dla której to doby równocześnie utrzymuje się nadal dla Poznania ryzyko wystąpienia  przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa 100 mikrogramów/m3 – liczonej jako wynik uśredniony w pozycji „Ekoprognoza dla Poznania”, publikowanej w ramach usługi „Atmosfera dla Poznania” na stronie: www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/

Uwaga! Decyzja wraz z bieżącą informacją dotyczącą przejazdów bezpłatnych znajduje się na stronie: www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/

21

Dzieci i młodzież ucząca się, uczęszczająca do szkół podstawowych lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół, których siedziba znajduje się na terenie miasta Poznania lub jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi.

 jeden z dokumentów:

- ważna legitymacja szkolna

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej

22

Osoby posiadające tytuł Zasłużony Dawca Przeszczepu

- legitymacja „Zasłużony Dawca Przeszczepu wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości

- karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów

23

Weterani i weterani poszkodowani

legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

24

Posłowie i senatorowie RP na podstawie Ustawy z dn. 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora

legitymacja poselska lub senatorska

25

Inwalidzi wojenni i wojskowi, oraz  opiekunowie inwalidów wojennych i wojskowych I grupy

Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Przejazdy ulgowe (ulga 50 proc.)

Lp.

Osoby uprawnione

Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

1

Dzieci i młodzież ucząca się, od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 23. roku życia, uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania i jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi

 

 

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu,

- ważna legitymacja szkolna

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji

2

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, których siedziba nie znajduje się na terenie miasta Poznania ani jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, do 30 września roku, w którym ukończyli 20. rok życia

ważna legitymacja szkolna

 

 

2a

Dzieci i młodzież od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 18. roku życia

Ważny dokument tożsamości potwierdzający wiek dziecka lub, do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna

3

Emeryci i renciści

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważna legitymacja emeryta-rencisty, wydana przez polskie ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe, wraz z dowodem tożsamości;

- decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, wydana przez polskie ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe, wraz z dowodem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów

4

Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny w trybie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 170 ze zm.)

 

 

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważna decyzja wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dowodem tożsamości;

- ważne zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dowodem tożsamości;

- aktualny odcinek świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dowodem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów

5

Doktoranci z uczelni albo jednostek naukowych

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważna legitymacja doktoranta.

Informacja na karcie PEKA jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji doktoranta

6

Osoby niepełnosprawne

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

- całkowitą niezdolność do pracy,

- umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- II grupę inwalidztwa,

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów

7

Osoby, którym nadano odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia"

jeden z dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub

- legitymacja wydana przez Polski Czerwony Krzyż, stwierdzająca nadanie oznaki wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wymienionej wyżej legitymacji

8

Osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające w trybie Ustawy z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 303 ze zm.)

 

jeden z dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu

- ważna decyzja wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu na karcie PEKA jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów

9

Studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych

Ważna legitymacja studencka wg. wzoru określonego w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

10

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych oraz nauczycielskich

Ważna legitymacja słuchacza kolegium

11

Kombatanci i osoby represjonowane

Legitymacja wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

Przejazdy na podstawie biletów specjalnych

 Lp.

Osoby uprawnione

Dokumenty uprawniające

1.

Bilet specjalny na 366 dni dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum czworgiem dzieci w wieku do 18. roku życia lub 24. roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub do ukończenia 26. roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji, niezależnie od sytuacji materialnej, zamieszkałych w Poznaniu i w jednostkach samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi pod warunkiem, że rodzice rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód.

Przez dziecko należy rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione lub znajdujące się pod opieką prawną. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko/dzieci.

Imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej albo ważnego dowodu osobistego. 


 

 

Procedura uzyskania uprawnienia

Od 2.12.2019r., zamiast wniosku potwierdzającego fakt zamieszkiwania w Poznaniu lub na terenie jednej z 19 gmin objętych porozumieniem międzygminnym opiekun prawny jest  zobowiązany:

- złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM,

- przedłożyć pierwszą stronę kopii zeznania podatkowego lub kopię poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenie wydane przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego.

Uprawnienie zostanie zapisane na indywidualnym koncie użytkownika w systemie PEKA oraz na imiennej karcie PEKA.

Poprzez udostępnienie do wglądu jednego z powyższych dokumentów klient potwierdzi fakt rozliczenia podatku dochodowego w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia.

W przypadku klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ostatni zakończony rok podatkowy.

Katalog pozostałych dokumentów, których okazanie jest wymagane podczas zapisywania uprawnienia w systemie PEKA oraz na kartach PEKA:

- dowód osobisty stwierdzający tożsamość opiekuna prawnego;

- skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci lub inne dokumenty urzędowe potwierdzające daty urodzenia dzieci;

- legitymacje szkolne lub stosowne dokumenty ze szkoły bądź z uczelni poświadczające status ucznia lub studenta studiów I lub II stopnia;

- w przypadku dziecka niepełnosprawnego, które nie ukończyło 26. roku życia, a któremu wydłużono czas edukacji – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

- imienne karty elektroniczne wszystkich członków rodziny upoważnionych do korzystania  z uprawnienia.

Ważne! Powyższa procedura dotyczy wyłącznie klientów którzy dotychczas nie korzystali z biletu dla członków rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci. Osoby mające zapisane uprawnienia do w/w biletu na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., korzystają z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg dotychczas obowiązującej procedury, tj. mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu/ów potwierdzającego/ych zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystały z tego biletu.

Uwaga! Uprawnienie do korzystania z w/w biletu jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego biletu należy powtórzyć procedurę, czyli złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisanie uprawnienia w systemie PEKA i karcie PEKA.

2

Bilet specjalny 10-miesięczny (od 1.09 do 30.06) na rok szkolny dla dzieci i młodzieży uczącej się, od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 23. roku życia uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania i jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi

1) ważna legitymacja szkolna

2) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

3

Bilety specjalne semestralne: na 120 lub 150 dni dla:

1) studentów szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych

2) dzieci i młodzieży uczącej się do ukończenia 23. roku życia, uczęszczającej do szkół znajdujących się na terenie Poznania i jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi

3) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz nauczycielskich

4) doktorantów z jednostek naukowych i uczelni

1) ważna legitymacja szkolna

2) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji: studenta/ucznia/doktoranta/słuchcza

4

Bilety specjalne socjalne: na 30 lub 366 dni dla:

1) osób pobierających zasiłek stały, zamieszkałych w Poznaniu i w jednostkach samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód

 

 

2) osób pobierających  świadczenie pielęgnacyjne, zamieszkałych w Poznaniu i w jednostkach samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód

 

 

3) osób pobierających rentę socjalną, zamieszkałych w Poznaniu i w jednostkach samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód

 

1) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej decyzji wydanej w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) przez właściwy organ w Poznaniu lub właściwe organy na terenie jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

2) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej decyzji wydanej w trybie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) przez właściwy organ w Poznaniu lub właściwe organy na terenie jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

3) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej decyzji lub ważnej legitymacji osoby uprawnionej do renty socjalnej wydanych w trybie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 982 ze zm.) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

Procedura uzyskania uprawnienia

Od 2.12.2019r. klient chcący nabyć uprawnienie do Biletu Socjalnego jest zobowiązany:

- złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM,

- przedłożyć pierwszą stronę kopii zeznania podatkowego lub kopię poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenie wydane przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego.

Uprawnienie zostanie zapisane na indywidualnym koncie użytkownika w systemie PEKA oraz na imiennej karcie PEKA. Poprzez udostępnienie do wglądu jednego z powyższych dokumentów klient potwierdzi fakt rozliczenia podatku dochodowego w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia.

W przypadku klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ostatni zakończony rok podatkowy.

Nie zmienił się katalog pozostałych (wyżej wymienionych) dokumentów, których okazanie jest wymagane podczas zapisywania uprawnienia w systemie PEKA oraz na kartach PEKA.

Ważne! Nowa procedura dotyczy wyłącznie klientów którzy dotychczas nie korzystali z w/w biletu.  Osoby mające zapisane uprawnienia do w/w biletu na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., korzystają z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg dotychczas obowiązującej procedury, tj. mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu/ów potwierdzającego/ych zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystały z tego biletu.

Uwaga! Uprawnienie do korzystania do w/w biletu jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego w/w biletu, należy powtórzyć procedurę, czyli złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisanie uprawnienia w systemie PEKA i karcie PEKA.

5

Bilet specjalny na 366 dni dla Honorowych Dawców Krwi, którzy otrzymali odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja  o uprawnieniu jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu legitymacji wydanej przez PCK, stwierdzającej nadanie odznaki wraz z ważnym dokumentem tożsamości

6

Bilet specjalny na 366 dni dla kierowców  autobusów i motorniczych tramwajów operatorów publicznego transportu zbiorowego realizujących usługi przewozowe na podstawie umów z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM)

 

imienna karta PEKA dla kierowców i motorniczych z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu  ważnego zaświadczenia od pracodawcy

7

Bilety specjalne „Bilet Metropolitalny” dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód

Imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Procedura weryfikacji uprawnienia i zapisu informacji na karcie PEKA jest określona w Regulaminie przewozów ZTM Poznań.


 

Procedura uzyskania uprawnienia

Od 2 grudnia 2019r., każdy nowy klient, który dotychczas nie korzystał z Biletu Metropolitalnego, w celu skorzystania z tej oferty jest zobowiązany:

- złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM,

- przedłożyć pierwszą stronę kopii zeznania podatkowego lub kopię poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenie wydane przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego.

Uprawnienie zostanie zapisane na indywidualnym koncie użytkownika w systemie PEKA oraz na imiennej karcie PEKA.

Poprzez udostępnienie do wglądu jednego z powyższych dokumentów, klient potwierdzi fakt rozliczenia podatku dochodowego w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia.

W przypadku klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ostatni zakończony rok podatkowy.

Ważne! Nowa procedura dotyczy wyłącznie klientów którzy dotychczas nie korzystali z Biletu Metropolitalnego. Osoby mające zapisane uprawnienia do BM na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., korzystają z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg dotychczas obowiązującej procedury, tj. mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu/ów potwierdzającego/ych zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystały z tego biletu.

Uwaga! Uprawnienie do korzystania z Biletu Metropolitalnego jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego BM, należy powtórzyć procedurę, czyli złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisanie uprawnienia w systemie PEKA i karcie PEKA.

8

Bilety specjalne  „Bilet Metropolitalny z ulgą” dla:

1) dzieci uczące się do ukończenia przez nie 23. roku życia, uczęszczające do szkół na terenie Poznania i jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, zamieszkałe na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, jeżeli ich rodzice/opiekunowie albo rodzic/opiekun, który je samotnie wychowuje, zamieszkują/e na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego, objętej porozumieniem międzygminnym i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód,

2) osoby do ukończenia przez nie 18 roku życia, nieposiadające żadnego z rodziców, ani opiekuna prawnego, jeżeli zamieszkują na terenie Miasta lub jednostki samorządu terytorialnego, objętej porozumieniem międzygminnym,

3) studenci uczelni z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniem międzygminnym,

4) osoby uprawnione do ulgi 50 proc. wymienione w pkt 6, 7, 8, 9, 11 i 12 (tabela przejazdy ulgowe 50 proc.), które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód,

5) kombatanci i osoby represjonowane, zamieszkałe na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego  objętej porozumieniem międzygminnym bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód

Imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Procedura weryfikacji uprawnienia i zapisu informacji na karcie PEKA jest określona w Regulaminie Przewozów ZTM Poznań.

 

 

 

 


 

Procedura uzyskania uprawnienia

Procedura jest identyczna, jak w przypadku Biletu Metropolitalnego.

Dodatkowym zobowiązaniem jest konieczność okazania lub dostarczenia oryginału (lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) dokumentu uprawniającego do ulgi np. student powinien okazać ważną legitymację studencką w celu zapisania ulgi na karcie PEKA (lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej aktywowanej w systemie PEKA).

Jeśli uprawnienie do Biletu Metropolitalnego z Ulgą dotyczy dzieci uczących się, poza okazaniem dokumentu uprawniającego do ulgi ich dane rodzic/opiekun wpisuje na oświadczeniu posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego.

W przypadku utraty lub zmiany uprawnień do przejazdów ulgowych pasażer zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych w przedmiocie przysługujących mu uprawnień lub ich braku w POK ZTM.

Ważne! Nowa procedura dotyczy wyłącznie klientów którzy dotychczas nie korzystali z Biletu Metropolitalnego z Ulgą. Osoby mające zapisane uprawnienia do BM z Ulgą na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., korzystają z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg dotychczas obowiązującej procedury, tj. mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu/ów potwierdzającego/ych zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystały z tego biletu.

Uwaga! Uprawnienie do korzystania z Biletu Metropolitalnego z Ulgą jestzapisywane do 30 czerwca następnego roku. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego BM, należy powtórzyć procedurę, czyli złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisanie uprawnienia w systemie PEKA i karcie PEKA.

9

Bilet specjalny na 366 dni dla pracowników MPK Poznań Sp. z o.o. i członków ich rodzin, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

a) małżonków,

b) dzieci pracownika i wychowywanych przez niego pasierbów – w wieku do 16. lat, a jeśli uczęszczają do szkoły (w tym wyższej) - do ukończenia 26. roku życia oraz dzieci pracowników trwale niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, których niezdolność do pracy jest udokumentowana właściwym dokumentem

Imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu zaświadczenia od pracodawcy.

Bilety specjalne uprawniają do przejazdów w granicach administracyjnych miasta Poznania (strefa A)

 

10

Bilet Seniora – dla osób które ukończyły 65. rok życia  zamieszkałych na terenie Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód

Imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek oraz spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie przewozów.

Bilet uprawnia do przejazdów w granicach administracyjnych miasta Poznania (strefa A)

Procedura uzyskania uprawnienia

Od 2.12.2019r. zamiast potwierdzenia faktu zamieszkiwania w Poznaniu lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem międzygminnym, klient jest zobowiązany:

- złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM,

- przedłożyć pierwszą stronę kopii zeznania podatkowego lub kopię poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenie wydane przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego. Uprawnienie zostanie zapisane na indywidualnym koncie użytkownika w systemie PEKA oraz na imiennej karcie PEKA.

Poprzez udostępnienie do wglądu jednego z powyższych dokumentów klient potwierdzi fakt rozliczenia podatku dochodowego w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia.

W przypadku klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ostatni zakończony rok podatkowy.

Ważne! Nowa procedura dotyczy wyłącznie klientów którzy dotychczas nie korzystali z w/w biletu.  Osoby mające zapisane uprawnienia do w/w biletu na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., korzystają z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg dotychczas obowiązującej procedury, tj. mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu/ów potwierdzającego/ych zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystały z w/w biletów.

Uwaga! Uprawnienie do korzystania z Biletu Seniora – jest zapisywane na czas obowiązywania tego biletu. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego w/w biletu specjalnego, należy powtórzyć procedurę, czyli złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisanie uprawnienia w systemie PEKA i karcie PEKA.

 podstawa prawna: Uchwała Nr XXIV/449/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10 marca 2020r.

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań obowiązujące od 1.10.2020r.

Przejazdy bezpłatne

Lp.

Osoby uprawnione

Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

     

1

Dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 26. roku życia

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub jeden z niżej wymienionych dokumentów:

a) ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

b) ważna legitymacja wydana przez szkoły i placówki specjalne,

c) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wraz z ważną legitymacją szkolną albo studencką

2

Opiekunowie osób wymienionych w pkt. 1 ppkt. a oraz b, w czasie podróży z tymi osobami

 

3

Opiekunowie dzieci wymienionych w pkt. 1 ppkt. a oraz b

na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez ZTM w Poznaniu uprawniającej do przejazdów  bez dziecka na trasie miejsce zamieszkania-szkoła (albo inna placówka specjalna) znajdująca się na terenie Poznania  lub jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - miejsce zamieszkania, wystawionej na podstawie legitymacji dziecka, zaświadczenia ze szkoły (w przypadku innego miejsca nauki niż adres szkoły) i dowodu tożsamości opiekuna

4

Osoby niepełnosprawne

na podstawie imiennej karty PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub po okazaniu jednego z niżej wymienionych dokumentów:

a) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

- całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,

- niezdolność do samodzielnej egzystencji,

- znaczny stopień niepełnosprawności,

- I grupę inwalidztwa,

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości,

b) ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

- całkowitą niezdolność do pracy,

- umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- II grupę inwalidztwa,

wydane z powodu choroby narządu wzroku przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz  z ważnym dowodem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu jednego z wyżej wymienionych dokumentów

5

Opiekunowie osób wymienionych w pkt. 4
w czasie podróży z tymi osobami

 

6

Funkcjonariusze policji

ważna legitymacja funkcjonariusza

7

Umundurowani funkcjonariusze żandarmerii wojskowej

 

8

Umundurowani funkcjonariusze straży miejskiej/gminnej

w czasie pełnienia służby na terenie swoich jednostek samorządu terytorialnego, objętych porozumieniami międzygminnymi

9

Osoby, które ukończyły 70 lat

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub

- ważny dokument tożsamości potwierdzający wiek.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek

10

Dzieci do 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia

oświadczenie rodzica lub opiekuna

11

Kombatanci Poznańskiego Czerwca 1956 r.

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 - imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu,

- ważna legitymacja wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, z wpisem potwierdzającym udział w zbrojnym wystąpieniu o wolność i suwerenność Polski w Poznaniu w czerwcu 1956 roku (Poznański Czerwiec 1956)

Informacja na karcie PEKA jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji

12

Honorowi Obywatele Miasta Poznania

 

zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Rady Miasta Poznania

13

Honorowi Obywatele jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi

zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ danego miasta lub gminy

14

Osoby w Europejskim Dniu bez Samochodu tj. 22 września, lub w piątek poprzedzający  bezpośrednio 22 września, jeżeli 22 września przypada w danym roku kalendarzowym w sobotę lub niedzielę

jedna osoba na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu

15

Wolontariusze organizacji pożytku publicznego, które prowadzą ogólnopolskie publiczne zbiórki pieniędzy na cele charytatywne, zgodnie z pozwoleniem wydanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

na podstawie identyfikatora wolontariusza  z hologramem ZTM Poznań

Zwolnienie przysługuje  organizacji na jeden dzień w roku kalendarzowym  pod warunkiem złożenia w siedzibie ZTM Poznań na 14 dni przed terminem zbiórki wniosku o wydanie hologramów na identyfikatory. Wniosek musi zawierać  nazwę organizatora zbiórki, termin jej przeprowadzenia oraz liczbę wolontariuszy wraz z załączonym wzorem identyfikatora wolontariusza i kopią pozwolenia na zbiórkę wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

16

Laureaci konkursów organizowanych przez Prezydenta Miasta Poznania lub Radę Miasta Poznania bądź pod ich patronatem, w których jako nagrodę przewidziano uprawnienie do bezpłatnych przejazdów

 

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o uprawnieniu

Okres ważności uprawnienia podany jest przez organizatora konkursu, jednak nie może przekraczać 366 dni. Datę rozpoczęcia ważności uprawnienia, przypadającą w okresie do 366 dni od rozstrzygnięcia konkursu, wybiera laureat.

Uprawnienie przysługuje na podstawie imiennej karty PEKA z zapisaną na niej informacją o uprawnieniu

17

Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, stale przebywające na terenie Poznania, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 25. rok życia

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o uprawnieniu

Informacja zapisywana jest na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM na podstawie okazanego poświadczenia wydanego przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

18

Kierowcy pojazdów samochodowych korzystający z parkingów Parkuj i Jedź (Park & Ride) w godzinach korzystania z parkingu, jednak nie dłużej niż do 24 godzin od momentu pozostawienia pojazdu na parkingu

Szczegółowe zasady dotyczące wysokości opłat i sposobu ich uiszczania reguluje odrębna uchwała Rady Miasta Poznania

na podstawie biletu parkingowego oraz ważnego dowodu rejestracyjnego

Przez parking Park&Ride rozumie się zorganizowany przez Miasto Poznań parking umożliwiający odpłatne pozostawienie pojazdów samochodowych i bezpłatne kontynuowanie podróży lokalnym transportem zbiorowym

19

Osoby posiadające status: „działacza opozycji antykomunistycznej”, „osoby represjonowanej z powodów politycznych” lub „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”

 

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ze stosownym zapisem potwierdzającym status osoby jako: „działacza opozycji antykomunistycznej” albo „osoby represjonowanej z powodów politycznych” albo „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klienta po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji

20

Osoby, korzystające ze środków lokalnego transportu zbiorowego w okresie 21 godzin, poczynając od godz. 03.00  do godz. 24.00, po dniu, w którym doszło do przekroczenia poziomu  informowania dla dobowych stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10 100 mikrogramów/m3 dla którejkolwiek ze stacji monitoringu państwowego zlokalizowanych na terenie Poznania (dla wartości nie zwalidowanej, jednakże przy wykluczeniu stanu awaryjnego), a dla której to doby równocześnie utrzymuje się nadal dla Poznania ryzyko wystąpienia  przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa 100 mikrogramów/m3 – liczonej jako wynik uśredniony w pozycji „Ekoprognoza dla Poznania”, publikowanej w ramach usługi „Atmosfera dla Poznania” na stronie: www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/

Uwaga! Decyzja wraz z bieżącą informacją dotyczącą przejazdów bezpłatnych znajduje się na stronie: www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/

21

Osoby posiadające tytuł Zasłużony Dawca Przeszczepu

- legitymacja „Zasłużony Dawca Przeszczepu wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości

- karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów

22

Weterani i weterani poszkodowani

legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

23

Posłowie i senatorowie RP na podstawie Ustawy z dn. 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora

legitymacja poselska lub senatorska

24

Inwalidzi wojenni i wojskowi, oraz  opiekunowie inwalidów wojennych i wojskowych I grupy

Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Przejazdy ulgowe (ulga 50 proc.)

Lp.

Osoby uprawnione

Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

1

Dzieci i młodzież ucząca się, od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 23. roku życia, uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania i jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi

 

 

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu,

- ważna legitymacja szkolna

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji

2

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, których siedziba nie znajduje się na terenie miasta Poznania ani jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, do 30 września roku, w którym ukończyli 20. rok życia

ważna legitymacja szkolna

 

 

3

Dzieci i młodzież od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 18. roku życia

Ważny dokument tożsamości potwierdzający wiek dziecka lub, do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna

4

Emeryci i renciści

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważna legitymacja emeryta-rencisty, wydana przez polskie ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe, wraz z dowodem tożsamości;

- decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, wydana przez polskie ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe, wraz z dowodem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów

5

Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny w trybie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 170 ze zm.)

 

 

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważna decyzja wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dowodem tożsamości;

- ważne zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dowodem tożsamości;

- aktualny odcinek świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dowodem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów

6

Doktoranci z uczelni albo jednostek naukowych

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważna legitymacja doktoranta.

Informacja na karcie PEKA jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji doktoranta

7

Osoby niepełnosprawne

jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

- całkowitą niezdolność do pracy,

- umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- II grupę inwalidztwa,

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów

8

Osoby, którym nadano odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia"

jeden z dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub

- legitymacja wydana przez Polski Czerwony Krzyż, stwierdzająca nadanie oznaki wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wymienionej wyżej legitymacji

9

Osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające w trybie Ustawy z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 303 ze zm.)

 

jeden z dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu

- ważna decyzja wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu na karcie PEKA jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów

10

Studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych

Ważna legitymacja studencka wg. wzoru określonego w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

11

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych oraz nauczycielskich

Ważna legitymacja słuchacza kolegium

12

Kombatanci i osoby represjonowane

Legitymacja wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

Przejazdy na podstawie biletów specjalnych

 Lp.

Osoby uprawnione

Dokumenty uprawniające

1.

Bilet specjalny na 366 dni dla rodziców
i dzieci z rodzin wychowujących czworo
i więcej dzieci
, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum czworgiem dzieci w wieku do 18. roku życia lub 24. roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub do ukończenia 26. roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji, niezależnie od sytuacji materialnej, zamieszkałych w Poznaniu i w jednostkach samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi pod warunkiem, że rodzice rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód.

Przez dziecko należy rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione lub znajdujące się pod opieką prawną. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko/dzieci.

Imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej albo ważnego dowodu osobistego. 


 

 

Procedura uzyskania uprawnienia

Od 2.12.2019r., zamiast wniosku potwierdzającego fakt zamieszkiwania w Poznaniu lub na terenie jednej z 19 gmin objętych porozumieniem międzygminnym opiekun prawny jest  zobowiązany:

- złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM,

- przedłożyć pierwszą stronę kopii zeznania podatkowego lub kopię poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenie wydane przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego.

Uprawnienie zostanie zapisane na indywidualnym koncie użytkownika w systemie PEKA oraz na imiennej karcie PEKA.

Poprzez udostępnienie do wglądu jednego z powyższych dokumentów klient potwierdzi fakt rozliczenia podatku dochodowego w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia.

W przypadku klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ostatni zakończony rok podatkowy.

Katalog pozostałych dokumentów, których okazanie jest wymagane podczas zapisywania uprawnienia w systemie PEKA oraz na kartach PEKA:

- dowód osobisty stwierdzający tożsamość opiekuna prawnego;

- skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci lub inne dokumenty urzędowe potwierdzające daty urodzenia dzieci;

- legitymacje szkolne lub stosowne dokumenty ze szkoły bądź z uczelni poświadczające status ucznia lub studenta studiów I lub II stopnia;

- w przypadku dziecka niepełnosprawnego, które nie ukończyło 26. roku życia, a któremu wydłużono czas edukacji – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

- imienne karty elektroniczne wszystkich członków rodziny upoważnionych do korzystania  z uprawnienia.

Ważne! Powyższa procedura dotyczy wyłącznie klientów którzy dotychczas nie korzystali z biletu dla członków rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci. Osoby mające zapisane uprawnienia do w/w biletu na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., korzystają z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg dotychczas obowiązującej procedury, tj. mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu/ów potwierdzającego/ych zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystały z tego biletu.

Uwaga! Uprawnienie do korzystania z w/w biletu jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego biletu należy powtórzyć procedurę, czyli złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisanie uprawnienia w systemie PEKA i karcie PEKA.

2

Bilet specjalny 10-miesięczny na rok szkolny (od 1.09 do 30.06) dla: dzieci i młodzieży uczącej się, od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 23. roku życia uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania i jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi

1) ważna legitymacja szkolna

2) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

3

Bilety specjalne semestralne: na 120 lub 150 dni dla:

1) studentów szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych

2) dzieci i młodzieży uczącej się do ukończenia 23. roku życia, uczęszczającej do szkół znajdujących się na terenie Poznania i jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi

3) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz nauczycielskich

4) doktorantów z jednostek naukowych i uczelni

1) ważna legitymacja szkolna

2) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji: studenta/ucznia/doktoranta/słuchcza

4

Bilety specjalne socjalne na 30 lub 366 dni dla:

1) osób pobierających zasiłek stały, zamieszkałych w Poznaniu i w jednostkach samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód

 

 

2) osób pobierających  świadczenie pielęgnacyjne, zamieszkałych w Poznaniu i w jednostkach samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód

 

 

3) osób pobierających rentę socjalną, zamieszkałych w Poznaniu i w jednostkach samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód

 

1) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej decyzji wydanej w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) przez właściwy organ w Poznaniu lub właściwe organy na terenie jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

2) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej decyzji wydanej w trybie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) przez właściwy organ w Poznaniu lub właściwe organy na terenie jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

3) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej decyzji lub ważnej legitymacji osoby uprawnionej do renty socjalnej wydanych w trybie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 982 ze zm.) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

Procedura uzyskania uprawnienia

Od 2.12.2019r. klient chcący nabyć uprawnienie do Biletu Socjalnego jest zobowiązany:

- złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM,

- przedłożyć pierwszą stronę kopii zeznania podatkowego lub kopię poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenie wydane przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego.

Uprawnienie zostanie zapisane na indywidualnym koncie użytkownika w systemie PEKA oraz na imiennej karcie PEKA. Poprzez udostępnienie do wglądu jednego z powyższych dokumentów klient potwierdzi fakt rozliczenia podatku dochodowego w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia.

W przypadku klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ostatni zakończony rok podatkowy.

Nie zmienił się katalog pozostałych (wyżej wymienionych) dokumentów, których okazanie jest wymagane podczas zapisywania uprawnienia w systemie PEKA oraz na kartach PEKA.

Ważne! Nowa procedura dotyczy wyłącznie klientów którzy dotychczas nie korzystali z w/w biletu.  Osoby mające zapisane uprawnienia do w/w biletu na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., korzystają z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg dotychczas obowiązującej procedury, tj. mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu/ów potwierdzającego/ych zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystały z tego biletu.

Uwaga! Uprawnienie do korzystania do w/w biletu jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego w/w biletu, należy powtórzyć procedurę, czyli złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisanie uprawnienia w systemie PEKA i karcie PEKA.

5

Bilet specjalny na 366 dni dla Honorowych Dawców Krwi, którzy otrzymali odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja  o uprawnieniu jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu legitymacji wydanej przez PCK, stwierdzającej nadanie odznaki wraz z ważnym dokumentem tożsamości

6

Bilet specjalny na 366 dni dla kierowców  autobusów i motorniczych tramwajów operatorów publicznego transportu zbiorowego realizujących usługi przewozowe na podstawie umów z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM)

 

imienna karta PEKA dla kierowców i motorniczych z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnego zaświadczenia od pracodawcy

7

Bilety specjalne „Bilet Metropolitalny” dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód

Imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Procedura weryfikacji uprawnienia i zapisu informacji na karcie PEKA jest określona w Regulaminie przewozów ZTM Poznań.


 

Procedura uzyskania uprawnienia

Od 2 grudnia 2019r., każdy nowy klient, który dotychczas nie korzystał z Biletu Metropolitalnego, w celu skorzystania z tej oferty jest zobowiązany:

- złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM,

- przedłożyć pierwszą stronę kopii zeznania podatkowego lub kopię poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenie wydane przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego.

Uprawnienie zostanie zapisane na indywidualnym koncie użytkownika w systemie PEKA oraz na imiennej karcie PEKA.

Poprzez udostępnienie do wglądu jednego z powyższych dokumentów, klient potwierdzi fakt rozliczenia podatku dochodowego w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia.

W przypadku klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ostatni zakończony rok podatkowy.

Ważne! Nowa procedura dotyczy wyłącznie klientów którzy dotychczas nie korzystali z Biletu Metropolitalnego. Osoby mające zapisane uprawnienia do BM na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., korzystają z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg dotychczas obowiązującej procedury, tj. mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu/ów potwierdzającego/ych zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystały z tego biletu.

Uwaga! Uprawnienie do korzystania z Biletu Metropolitalnego jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego BM, należy powtórzyć procedurę, czyli złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisanie uprawnienia w systemie PEKA i karcie PEKA.

8

Bilety specjalne  „Bilet Metropolitalny z ulgą” dla:

1) dzieci uczące się do ukończenia przez nie 23. roku życia, uczęszczające do szkół na terenie Poznania i jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, zamieszkałe na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, jeżeli ich rodzice/opiekunowie albo rodzic/opiekun, który je samotnie wychowuje, zamieszkują/e na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego, objętej porozumieniem międzygminnym i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód,

2) osoby do ukończenia przez nie 18 roku życia, nieposiadające żadnego z rodziców, ani opiekuna prawnego, jeżeli zamieszkują na terenie Miasta lub jednostki samorządu terytorialnego, objętej porozumieniem międzygminnym,

3) studenci uczelni z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniem międzygminnym,

4) osoby uprawnione do ulgi 50 proc. wymienione w pkt 6, 7, 8, 9, 11 i 12 (tabela przejazdy ulgowe 50 proc.), które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód,

5) kombatanci i osoby represjonowane, zamieszkałe na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego  objętej porozumieniem międzygminnym bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód

Imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Procedura weryfikacji uprawnienia i zapisu informacji na karcie PEKA jest określona w Regulaminie Przewozów ZTM Poznań.

 

 

 

 


 

Procedura uzyskania uprawnienia

Procedura jest identyczna, jak w przypadku Biletu Metropolitalnego.

Dodatkowym zobowiązaniem jest konieczność okazania lub dostarczenia oryginału (lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) dokumentu uprawniającego do ulgi np. student powinien okazać ważną legitymację studencką w celu zapisania ulgi na karcie PEKA (lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej aktywowanej w systemie PEKA).

Jeśli uprawnienie do Biletu Metropolitalnego z Ulgą dotyczy dzieci uczących się, poza okazaniem dokumentu uprawniającego do ulgi ich dane rodzic/opiekun wpisuje na oświadczeniu posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego.

W przypadku utraty lub zmiany uprawnień do przejazdów ulgowych pasażer zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych w przedmiocie przysługujących mu uprawnień lub ich braku w POK ZTM.

Ważne! Nowa procedura dotyczy wyłącznie klientów którzy dotychczas nie korzystali z Biletu Metropolitalnego z Ulgą. Osoby mające zapisane uprawnienia do BM z Ulgą na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., korzystają z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg dotychczas obowiązującej procedury, tj. mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu/ów potwierdzającego/ych zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystały z tego biletu.

Uwaga! Uprawnienie do korzystania z Biletu Metropolitalnego z Ulgą jestzapisywane do 30 czerwca następnego roku. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego BM, należy powtórzyć procedurę, czyli złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisanie uprawnienia w systemie PEKA i karcie PEKA.

9

Bilet specjalny na 366 dni dla pracowników MPK Poznań Sp. z o.o. i członków ich rodzin, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

a) małżonków,

b) dzieci pracownika i wychowywanych przez niego pasierbów – w wieku do 16. lat, a jeśli uczęszczają do szkoły (w tym wyższej) - do ukończenia 26. roku życia oraz dzieci pracowników trwale niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, których niezdolność do pracy jest udokumentowana właściwym dokumentem

Imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu zaświadczenia od pracodawcy.

Bilety specjalne uprawniają do przejazdów w granicach administracyjnych miasta Poznania (strefa A)

 

10

Bilet Seniora – dla osób które ukończyły 65. rok życia  zamieszkałych na terenie Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód

Imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek oraz spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie przewozów.

Bilet uprawnia do przejazdów w granicach administracyjnych miasta Poznania (strefa A)

Procedura uzyskania uprawnienia

Od 2.12.2019r. zamiast potwierdzenia faktu zamieszkiwania w Poznaniu lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem międzygminnym, klient jest zobowiązany:

- złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM,

- przedłożyć pierwszą stronę kopii zeznania podatkowego lub kopię poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenie wydane przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego. Uprawnienie zostanie zapisane na indywidualnym koncie użytkownika w systemie PEKA oraz na imiennej karcie PEKA.

Poprzez udostępnienie do wglądu jednego z powyższych dokumentów klient potwierdzi fakt rozliczenia podatku dochodowego w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia.

W przypadku klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ostatni zakończony rok podatkowy.

Ważne! Nowa procedura dotyczy wyłącznie klientów którzy dotychczas nie korzystali z w/w biletu.  Osoby mające zapisane uprawnienia do w/w biletu na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., korzystają z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg dotychczas obowiązującej procedury, tj. mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu/ów potwierdzającego/ych zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystały z w/w biletów.

Uwaga! Uprawnienie do korzystania z Biletu Seniora – jest zapisywane na czas obowiązywania tego biletu. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego w/w biletu specjalnego, należy powtórzyć procedurę, czyli złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisanie uprawnienia w systemie PEKA i karcie PEKA.

11

Bilet specjalny dla uczniów szkół podstawowych - dla dzieci i młodzieży uczącej się, uczęszczającej do szkół
podstawowych lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia
ogólnego wyżej wymienionych szkół, których siedziba znajduje się na terenie miasta
Poznania lub jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi

Imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

 podstawa prawna: Uchwała Nr XXIV/449/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10 marca 2020r.

Informacji o ulgach i zwolnieniach udzielają także konsultanci info61 646 33 44 POZnan Kontaktlinii Poznań Kontakt