Opłaty dodatkowe

Opłaty dodatkowe obowiązujące od 1 lipca 2014 roku:

 

Rodzaj opłaty dodatkowej

 

Wysokość opłaty dodatkowej

 

Płatna u kontrolera lub w ciągu 7 dni od nałożenia

 

Za przejazd bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego

 

280 zł

 

140 zł

 

Za przejazd nie przekraczający 5 minut ponad czas dokumentu przewozu

 

140 zł

 

70 zł

 

Za przejazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego

 

224 zł

 

112 zł

 

Za zabieranie do środka transportowego rzeczy i zwierząt wyłączonych z przewozu lub dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków

 

280 zł

 

140 zł

 

Za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny

 

560 zł

 

560 zł

 

Po udokumentowaniu uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego lub po okazaniu ważnego biletu imiennego w ciągu 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej pobierana jest opłata manipulacyjna 22,40 zł

 

Do opłaty dodatkowej dolicza się należność za przewóz (zgodnie z art. 33a ustawy Prawo Przewozowe z 15 listopada 1984r., Dz. U. z 2015r. poz. 915).

 

 

Uwaga: Niedopłata z tytułu opłaty dodatkowej podlega dalszej windykacji.

Za datę rozliczenia opłaty dodatkowej uważa się datę wpływu na konto.

Wysokość wezwania do zapłaty nie jest uzależniona od daty złożenia reklamacji/odwołania

 

Opłatę dodatkową można uregulować:

Nr konta: 40 1020 4027 0000 1902 1262 7214   (w tytule zapłaty prosimy podać serię i numer wezwania do zapłaty)

 

 Uwaga! Od dnia 1 lutego 2012 r. należność z tytułu opłaty dodatkowej objętej pozwem regulowana jest wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta ZTM Poznań przy ul. Matejki 59:

  • w poniedziałki i czwartki w godz. 9.00-15.00,
  • we wtorki, środy i piątki w godz. 7.30-15.00

 

Pasażer ma prawo w ciągu 3 miesięcy od wystawienia wezwania do zapłaty, odwołać się pisemnie od decyzji kontrolera:

listownie na adres:

Biuro Obsługi Klienta ZTM

ul. Matejki 59

60-770 Poznań

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ztm@ztm.poznan.pl

 

podstawa prawna obowiązująca od 1.01.2016r.:

Uchwała nr XIX/248/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz w sprawie wysokości opłaty manipulacyjnej. 

 

Uwaga: W przypadku nieuregulowania płatności we wskazanym terminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 2003 roku, o udostępnianiu informacji gospodarczych (DZ. U. z 2003 r. nr 50 poz. 424 z późn.  zm.)informacja o zadłużeniu może zostać przekazana do biura informacji gospodarczej, prowadzącej jawny i ogólnodostępny wykaz zobowiązań przedsiębiorców i konsumentów. Procedura wykreślania z systemu Krajowego Rejestru Dług 1843 ów następuje automatycznie po całkowitym uregulowaniu zobowiązań w ciągu 14 dni od spłaty. ZTM nie wystawia w związku z tym zaświadczeń potwierdzających wykreślenie dłużnika z systemu Krajowego Rejestru Długów.